اسفند 29, 1398

خودتان را به جای مخاطب بگذارید

خودتان را به جای مخاطب بگذارید بهترین سخنرانی‌ها، آن‌هایی هستند که با محوریت حضّار و مخاطبان، طراحی ‌شده و اجرا می‌شوند. سخنران‌هایی که سخنرانی خود با بصورت یکسان در تمام […]
ورود / ثبت نام